แบบสำรวจ

แบบสำรวจฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลความสนใจในการซื้อสินค้าของลูกค้า สำหรับนำไปใช้เป็นข้อมูลในการสรรหาสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า